Regelverk

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och granskas löpande i enlighet med gällande regelverk. Bolaget är MiFID II och IDD anpassat (stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning). Som kund kan du därför känna dig förvissad om att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt sätt.

Enligt lag skall en försäkringsförmedlare ha en transparent instruktion för att på ett snabbt sätt kunna hantera klagomål från kunder. Om en kund skulle drabbas av ren förmögenhetsskada på grund av oaktsam försäkringsförmedling, kan kunden rikta krav direkt gentemot Rosenberg Hjorth Wealth Management AB.

Om klienten anser att ersättningen från Rosenberg Hjorth Wealth Management AB skulle vara otillräcklig kan krav på ytterligare ersättning riktas direkt mot försäkringsgivaren Nordeuropa Försäkring AB. För rådgivning som sker på Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB:s (anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB) värdepapperstillstånd gäller deras ansvarsförsäkring. För vidare information se alpcot.se och tydliga.se

Organisationen

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB innehar eget tillstånd för försäkringsdistribution och är medlem i förmedlarorganisationen Tydliga AB vilket möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder investeringsrådgivning avseende finansiella instrument och investeringstjänster. Det ger oss utökade möjligheter att tillgodose kundernas behov på bästa sätt.

För att bli medlem i Tydliga görs en enskild prövning om bolaget kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda. Därtill utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet. Medlemskapet möjliggör även att vi kan erbjuda våra kunder upphandlade villkor.

När den rådgivare du träffar på Rosenberg Hjorth Wealth Management AB erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam inom Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att vi, genom Tydliga Placeringsrådgivning, bland annat kan ge dig rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från dig som kund. Du hittar mer information på Alpcots hemsida www.alpcot.se.

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB är registrerade och innehar placeringslicens hos Insuresec och Swedsec (direktanslutna). Detta fungerar som en kvalitetssäkring eftersom det ställs höga krav på regelefterlevnad och årliga kunskapstester för att på så vis trygga rådgivningen. Bolaget ingår dessutom i rådgivarorganisationen SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening).

Organisationen

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB innehar tillstånd för försäkringsdistribution samt är anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission vilket ger oss utökade möjligheter att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tel: +46 8 522 550 00.

För att bli ett anknutet ombud görs en enskild prövning om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda. Därtill utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB är anslutna och innehar placeringslicens hos Swedsec samt Insuresec. Detta fungerar som en kvalitetssäkring eftersom det ställs höga krav på regelefterlevnad och årliga kunskapstester för att på så vis trygga rådgivningen. Bolaget ingår i rådgivarorganisationen Tydliga och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening) vilket möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder upphandlade villkor.