Regelverk

Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning står under Finansinspektionens tillsyn och granskas löpande i enlighet med gällande regelverk. Bolaget är MiFID II och IDD anpassat (stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning). Som kund kan du därför känna dig förvissad om att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt sätt.

Enligt lag skall en försäkringsförmedlare ha en transparent instruktion för att på ett snabbt sätt kunna hantera klagomål från kunder. Om en kund skulle drabbas av ren förmögenhetsskada på grund av oaktsam försäkringsförmedling, kan kunden rikta krav direkt gentemot Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning.

Om klienten anser att ersättningen från Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning skulle vara otillräcklig kan krav på ytterligare ersättning riktas direkt mot försäkringsgivaren Nordeuropa Försäkring AB. För rådgivning som sker på Nord Fondkommissions värdepapperstillstånd gäller deras ansvarsförsäkring. För vidare information se nordfk.se

Organisationen

Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning innehar tillstånd för försäkringsdistribution samt är anknutet ombud till värdepappersbolaget Nord Fondkommission vilket ger oss utökade möjligheter att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. Nord Fondkommission AB, Tegelbacken 4A, 111 52 Stockholm.
Tel: +46 8 684 305 00.

För att bli ett anknutet ombud görs en enskild prövning om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda. Därtill utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning är registrerade och innehar placeringslicens hos Swedsec samt Insuresec. Detta fungerar som en kvalitetssäkring eftersom det ställs höga krav på regelefterlevnad och årliga kunskapstester för att på så vis trygga rådgivningen. Bolaget ingår i rådgivarorganisationen Hjerta och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening) vilket möjliggör att vi kan erbjuda våra kunder upphandlade villkor.

Organisationen

Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning innehar tillstånd för försäkringsdistribution samt är anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission vilket ger oss utökade möjligheter att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tel: +46 8 522 550 00.

För att bli ett anknutet ombud görs en enskild prövning om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda. Därtill utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning är registrerade och innehar placeringslicens hos Swedsec samt Insuresec. Detta fungerar som en kvalitetssäkring eftersom det ställs höga krav på regelefterlevnad och årliga kunskapstester för att på så vis trygga rådgivningen. Bolaget ingår i rådgivarorganisationen Hjerta och SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening) vilket möjliggör att vi kan
erbjuda våra kunder upphandlade villkor.